Fingerprints were already there. Now we're creating the iris base! [ENG] [PL]

last month
40 in future


22.jpg


I put my short thoughts in English and below in Polish.
The translation of the text from Polish into English took place via the Google translator


Hello

I wanted to raise a certain topic today. The theme is "Full surveillance of civilization"

With the development of technology, people become more and more greedy, bewildered, and addicted to it. Humanity is becoming more and more comfortable and lazy, at the same time losing the self-preservation instinct.

I do not write about the fact that people more often do not find the time or desire to do such basic shopping as ingredients for dinner and order them online with home delivery. Or that it becomes a problem for them to wash plates after dinner and without a dishwasher they can not imagine life. Writing this article, I was concerned about laziness so far that people too lazy to drive a pin code, in order to unlock their phone, agree to scan and send the corporation as much personal and private personal data as a fingerprint or pattern of the iris or scratch the whole face. People do not see a problem and a threat in the fact that for a few years the construction of a universal database in this area has been going on. They do not see the danger that may result from the fact that they give their freedom and privacy freely and completely. Most certainly say something in the pattern, and let them scan I have nothing to hide. Well done, it's cool that you do not have them, they already have your fingerprints and maybe even an iris scan, and for the authorities making you a criminal is not a big problem. From day to day, someone may say that you are not comfortable or dangerous, and therefore intended for isolation, by settling in a prison or psychiatric institution. I do not know about your countries, but for me in Poland the citizen today is a law-abiding man, and tomorrow he becomes a tax criminal. And suddenly, without doing anything to anyone, you are convicted and sent to prison for innocence. Of course, disagreeing with the verdict, you want to avoid imprisonment and somewhere to hide from injustice. Oh, it will be hard, you forgot that the system has all the information from Faceook about you: what you like, who you are, what you buy, where you stay, who you are friends with, what you like to read, listen to, eat, watch what your health is , your condition, etc., and fingerprints and face and iris scans. To this end, the wiring of cities, the pursuit of liquidation of the physical sphere, artificial intelligence and after You, remains only to hide in a cave. Artificial intelligence, based on data from Google and FB in half a second your psychological profile and predict your steps, thanks to the camera will easily identify where you are currently moving, not to mention GPS from the phone or subcutaneously inserted chips, which introduction to public use, humanity he will also want in his time. If you do not have any physical cash you pay by card or chip, it will immediately reveal your current position. Everything I've described seems to be a sick paranoid vision, but remember how much the system knew about your life 25 years ago and imagine how our privacy could look like for the next 25 years, but remember that technological possibilities are growing faster and faster, for reasons for more powerful computers including commonly used quantum computers.

So the next time you unlock your phone with your finger or your eye, remember that you will not hide from them before and your freedom is only their grace.

I'm curious what you think about all this? Express your individual opinions and observations on this topic in the commentary.

Regards!
---------------------- Poniżej oryginalny tekst w języku polskim ------------------------


22.jpg


Witam

Chciałem dziś poruszyć pewien temat. Tematem tym jest " Pełna inwigilacja cywilizacji"

Wraz z rozwojem technologi, ludzie stają się nią coraz bardziej zachłyśnieci, oszołomieni, a przeewszystkim od niej uzależnieni. Ludzkość staje się coraz wygodniejsza i leniwsza zatracając przy tym równocześnie instynkt samozachowawczy.

Nie piszę bodajże o tym, że ludzie coraz częściej nie znajdują czasu lub chęci by zrobić tak podstawowe zakupy jak składniki na obiad i zamawiają je przez internet z dostawą do domu. Albo iż staje się dla nich problemem pozmywanie talerzy po obiedzie i bez zmywarki nie wyobrażają sobie życia. Pisząc ten artykuł chodziło mi o tak daleko posunięte lenistwo, iż ludzie zbyt leniwi na wbijaniu kodu pin, w celu odblokowania swojego telefonu, godzą się na skanowanie i przesyłanie korporacją tak bardzo indywidualnych i prywatnych danych osobistych jak odcisk palca lub wzór tęczówki oka czy też rys całej twarzy. Ludzie nie widzą problemu i zagrożenia w tym, iż od kilku lat trwa budowa powszechnej bazy danych w tym zakresie. Nie dostrzegają niebezpieczeństwa jakie może wynikąc z tego, iż całkowicie i dobrowolnie oddają swą wolność i prywatność. Większość z pewnością powie coś w deseń, a niech sobie skanują nie mam nic do ukrycia. Brawo, fajnie, że nie masz jednak oni już mają Twoje odciski palca a może nawet skan tęczówki, a dla władzy zrobienie z Ciebie przestępcy nie jest wielkim problemem. Z dnia na dzień ktoś może stwierdzić, że jesteś nie wygodny lub niebezpieczny, a przez to przeznaczony do izolacji, po przez osadzenie w więzieniu lub zakładzie psychiatrycznym. Nie wiem jak w waszych krajach, ale u mnie w Polsce obywatel dzisiaj jest praworządnym człowiekiem, a jutro staje się przestępcą podatkowym. I nagle nic nikomu nie robiąc złego, zostajesz skazany i wysłany za niewinność do więzienia. Oczywiście nie godząc się z wyrokiem, chcesz uniknąć odsiadki i gdzieś się ukryć przed niesprawiedliwością. Oj będzie ciężko, zapomniałeś że system posiada o tobie wszelkie informacje z Faceooka to jest: co lubisz, z kim przebywasz, co kupujesz, gdzie przebywasz, z kim się przyjaźnisz, co lubisz czytać, słuchać, jeść, oglądać, jaki jest twój stan zdrowia, twoja kondycja itd. a do tego odciski palców i skan twarzy i tęczówki. Do tego wszystkiego okamerowanie miast, dążenie do likwidacji piędziądza fizycznego, sztuczna intelignecja i po Tobie, pozostaje jedynie ukryć się w jaskini. Sztuczna inteligencja, rozgryzie na podstawie danych z google i FB w pół sekundy twój profil psychologiczny i przewidzi Twoje kroki, dzięki kamerą bez problemu zidentyfikuje gdzie aktualnie się przemieszczasz nie wspominając już o GPS z telefonu czy wszepionych podskórnie chipach, których wprowadzenie do powszechnego użytku, ludzkość też w swoim czasie zapragnie. Nie posiadając fizycznej gotówki co kolwiek zapłacisz kartą lub chipem od razu zdradzi Twoją aktualną pozycję. To wszystko co opisałem wydaje się być chorą wizją paranoika, jednak przypomnij sobie ile system wiedział o Twoim życiu 25 lat temu i wyobraź sobie jak może wyglądć nasza prywatność za kolejne 25 lat, przy czym należy pamiętać, że możliwości technologiczne wzrastają coraz szybciej, ze względów na wydajniejsze komputery w tym niebawem używane powszechnie komputery kwantowe.

Tak więc następnym razem, kiedy odblokujesz swój telefon palcem bądź okiem, pamiętaj o tym, że przed nimi już się nie ukryjesz a twoja wolność to tylko ich łaska.

Jestem ciekaw co wy o tym wszystkim myślicie? Wyraźcie swoje indywidualne opinie i spostrzeżenia na ten temat w komentarzu.

Pozdrawiam!logo.jpg


Wszystkie zdjęcia i teksty opublikowane w tym poście to własne autorskie utwory w rozumieniu ustawy o ochronie praw autorskich, a ich wykorzystywanie, kopiowanie oraz upublicznianie jako własne wymaga zgody autora!

Zachęcam wszystkich do prezentowania własnej twórczości przejawianej w wszelkiej postaci od tekstów przez myśli aż po obrazy i dźwięki. Być sobą i pozostać sobą, to najlepszy sposób na zbudowanie steemit.com. Nie toleruję nieuczciwych autorów.


Daj lajka.gif


Moje prace znajdziesz również na:
FB - ikona.png Instagram - ikona.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  trending
44
  ·  last month

Jest niestety tak, jak mówisz Łatwe życie w ograniczonej wolności...

·
40
  ·  last month

Fajnie, że wyraziłeś swoją opinię i poświęciłeś czas na moje przemyślenia. Co do utraty wolności, jeszcze nie jest za późno, chodź raczej ludzkość nie opamięta się i nie odrzuci wygody życia. :(

60
  ·  last month

Congratulations @swiatfotoobrazow! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!